Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.specialistdevelopment.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Specialist Development. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Open inschrijving
De deelnemer kan zich schriftelijk of online aanmelden door middel van het daarvoor bestemde aanmeldformulier.
Plaatsing in een training geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Annulering klant
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt 10% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van de totale kosten berekend. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Als de deelnemer de training, na aanvang tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op restitutie.

Annulering door Specialist Development
Bij onvoldoende deelname houdt Specialist Development zich het recht voor de training te annuleren. Specialist Development streeft er naar dit uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de training aan de deelnemer te laten weten.

Klacht melden
Specialist Development heeft een klachtenprocedure opgesteld met als doelstelling om aan de hand van klachten, signalen van ontevredenheid en hulpvragen de service en dienstverlening van Specialist Development te optimaliseren. Het klachtenreglement geeft de klant een middel om iets te ondernemen tegen het doen of nalaten van Specialist Development of één van haar medewerkers. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Specialist Development werkzaamheden verrichten. Specialist Development kan op basis van de ontvangen klacht het handelen beoordelen en zo nodig corrigeren. Het klachtenreglement moet zowel voor de klanten als voor de medewerkers van Specialist Development duidelijk zijn. Om deze reden is de klachtenprocedure van Specialist Development neergelegd in een reglement die voor iedereen beschikbaar is. Wanneer je een klacht hebt kun je die sturen aan: Specialist Development, t.a.v. Nicolette de Jonge, nicolette@specialistdevelopment.nl 

Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Specialist Development uitgegeven brochures en syllabi berust bij Specialist Development, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Facturering en betaling
De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te voldoen. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het Specialist Development vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij trainingen waarvoor een automatische incasso geldt, kunnen aangemelde deelnemers niet aan de training deelnemen wanneer Specialist Development het bedrag voorafgaand aan de training niet heeft kunnen afschrijven.

Registratie persoonsgegevens
Specialist Development maakt voor haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Bij een open inschrijving vraagt Specialist Development, door middel van een aanmeldformulier om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we voor het accepteren van de aanmelding en voor het zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden van de juiste training. Een deelnemer kan een verzoek indienen om eigen persoons- en trainingsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan gestuurd worden aan: Specialist Development, t.a.v. Nicolette de Jonge, nicolette@specialistdevelopment.nl
Van opdrachtgevers voor teamsessies worden, na acceptatie van de offerte, de namen en eventueel (mail)adressen van de deelnemers van het betreffende team ontvangen. De opdrachtgever verplicht zich om zijn deelnemers bijtijds, in ieder geval voordat de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld aan Specialist Development, te informeren over de afspraken die partijen over deze gegevens hebben gemaakt en mede namens Specialist Development te zullen voldoen aan zijn informatieplicht op grond van artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Specialist Development tegen eventuele aanspraken van derden ter zake het niet naleven van zijn informatieplicht, zoals hiervoor bedoeld. De door deelnemers of opdrachtgevers aan Specialist Development verstrekte persoonsgegevens zullen door Specialist Development met de nodige zorgvuldigheid worden gebruikt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Specialist Development te mogen claimen of te veronderstellen.

Specialist Development BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Specialist Development aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.